EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i institucions culturals

Breu descripció

Les institucions culturals i la gestió de la cultura (de la cultura del disseny o de qualsevol altra forma cultural) tenen una incidencia directa en la cultura que es produeix i la que es deixa de produir, en la formació del gust i en la distinció i diferenciació social. És per això que és important conèixer els processos d’institucionalització de la cultura, així com les formes d’autoritat i de legitimitat que la controlen i fan possible. Entendre qui, com i per què es gestiona la cultura és essencial per a treballar-hi proposar-hi alternatives

Disseny i Institucions Culturals busca pensar la nostra participació en la gestió de la cultura de forma autocrítica, conscient i arrelada en el seu context, així com dotar de les eines bàsiques per a formar part de projectes culturals de diferents àmbits i característiques. Es proposa una mirada crítica i analítica cap a les institucions culturals, amb un plantejament teoricopràctic que ens permeti posicionar-nos i prendre partit.

L’assignatura pretén obrir un ventall de qüestions que ens permetin repensar críticament les institucions culturals i a la gestió de la cultura partint de classes teòriques, debats i visites a projectes culturals de la ciutat de Barcelona.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català/Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà i anglès

Codi

105749

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

Bloc 1: Problemàtiques de la gestió de la cultura

Bloc 2: Formes d’institucionalització de la cultura

Bloc 3: Eines per a la gestió de la cultura

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura s'articula al voltant d’activitats dirigides (sessions teòriques, seminaris i grups de discussió, visites a espais i projectes), activitats supervisades (realització d’un projecte de gestió) i activitats autònomes (informes sobre les visites, lectura i preparació de seminaris).

Activitats formatives

Activitats dirigides:

Sessions teòriques

Hores: 15%

Competències:CE11,CE12, CE18, CE19, CT17

Seminaris i grup de discussió

Hores: 15 %

Competències:CE19, CT1, CT6, CE11, CE12, CE19

Visites a projectes i espais

Hores: 25%

Competències: CE11, CE12, CE18, CT6, CT19

Activitats supervisades

Realització d’un projecte de gestió en grup

Hores: 15%

Competències: CE11, CE12, CT1, CT6, CT17, CT19

Activitats autònomes

Lectura de bibliografia i preparació dels seminaris

Hores: 20%

Competències: CE11, CE12, CE19, CT1, CT6

Tres propostes d’intervenció crítica/creativa sobre els projectes / espais / organitzacions visitats

Hores: 10 %

Competències: CE11, CE12, CE18, CT1, CT17, CT19

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L’avaluació continuada estarà composta per les següents evidències d’aprenentatge:

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L’alumne que malgrat haver seguit l’avaluació continuada no hagi obtingut la qualificació mínima de 5.0 haurà de tornar a entregar aquell o aquells treballs suspesos durant la setmana de recuperació, que no podran obtenir més d’un 6.0.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

E I N A