EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i Gestió Cultural

Aquesta assignatura busca pensar la pròpia participació en la gestió de la cultura de forma autocrítica, conscient i arrelada en el seu context, així com dotar de les eines bàsiques per a dissenyar, dur a terme o formar part de projectes de gestió cultural. Disseny i Gestió Cultural proposa una mirada crítica i analítica a la gestió de la cultura amb un plantejament teoricopràctic que ens permeti apropiar-nos-la i prendre partit.

La gestió de la cultura (de la cultura del disseny o de qualsevol altra pràctica cultural), té una incidència directa en la producció de les pràctiques culturals i en la formació del gust i per això és important conèixer-ne els processos d’institucionalització així com les formes d’autoritat i de legitimitat que la controlen. Entendre qui, com i perquè es gestiona la cultura és essencial per a proposar-hi alternatives i donar-hi resposta.

Objectius formatius:

Codi

200685

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per a cursar aquesta assignatura.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura s’articularà al voltant d’activitats dirigides (sessions teòriques, seminaris i grups de discussió, visites a espais i projectes), activitats supervisades (realització d’un projecte de gestió) i activitats autònomes (informes sobre les visites, lectura i preparació de seminaris).

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i no hi haurà proves d’avaluació final:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

La programació de l’assignatura pot patir canvis per adaptar-la a les oportunitats de visitar projectes de gestió cultural.

Activitats d’aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A