EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i Art Contemporanis

L’assignatura estudia la historia del disseny i l’art de la segona meitat del segle XX. Un període atractiu perquè no queda gaire lluny de les vivències del alumne. Política i socialment és un període marcat per la Guerra Freda, les repercussions de la qual es deixen sentir en el disseny i l’art. És també el període en el qual es produeix la consolidació d'una societat i una mentalitat postmodernes. Les revolucions tecnològiques, el triomf de la societat de consum i els profunds canvis socials que afecten tant l'individu com la col·lectivitat, configuren un marc cultural nou, el de la contemporaneïtat.

El curs arrencarà amb l’art i el disseny en el context de la Guerra Freda i conclourà amb la recerca de nous paradigmes a l'entrada del segle XXI. Entre mig es veuran les diferents escoles nacionals, tant en la gràfica com en el producte: Alemanya, Itàlia, Països Escandinaus, Estats Units i Espanya, s'estudiarà l'evolució de l'art contemporani i de les manifestacions de la cultura popular.

Es tractarà dels diversos enfocaments possibles de la història del disseny així com de les problemàtiques relacions entre art i disseny que, partir dels anys seixanta adopten camins divergents.

Es pretén que l’alumne assoleixi una sèrie de coneixements històrics i els situi en el seu context social i polític. També es busca que assoleixi un bon grau de cultura visual i sigui capaç de reconèixer estils i tendències. El domini del referents permetrà establir genealogies crítiques amb la contemporaneïtat.

Codi

200655

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Haver cursat les assignatures “Introducció a la teoria del disseny i l’art” (200639); “Introducció a la història del disseny i l’art” (200641) i “Història de l’art i el disseny moderns” (200645)

Tenir nocions dels marcs conceptuals, mètodes i principals autors d’història social de l’art i el disseny, i de les institucions artístiques així com nocions de les principals problemàtiques i conceptes filosòfics implicats en l’art i el disseny.

Tenir nocions bàsiques sobre la història de l’art i el disseny del segles XIX i XX. Entendre què és la modernitat.

Tenir nocions dels marcs conceptuals, mètodes i principals autors d’història social de l’art i el disseny, i de les institucions artístiques així com nocions de les principals problemàtiques i conceptes filosòfics implicats en l’art i el disseny.

Continguts de l’assignatura

1. El disseny en la guerra i la reconstrucció

2. Art i disseny durant la Guerra Freda

3. Art i disseny als EE. UU.

4. El disseny als països comunistes

5. El disseny alemany i suís

6. La HfG d’Ulm

7. El disseny italià

8. El disseny escandinau

9. El disseny a l’Espanya franquista

10. Les escoles nacionals gràfiques

11. Segones avantguardes

12. Art i disseny pop

13. La crisi de la modernitat

14. El nou disseny espanyol

15. Anys 90: la recerca de nous valors ètics

16. Últimes tendències del segle XX

Metodologia docent i activitats formatives

###Activitats formatives

###Activitats Dirigides

###Activitats Supervisades

###Activitats Autònomes

Avaluació

Avaluació continuada:

Avaluació formativa:

Examen:

Es considerarà “no presentat” l’alumne que no assoleixi una assistència mínima del 80% de les classes i seminaris de manera no justificada. L’alumne ha de presentar en tots els cassos els exercicis demanats i haurà de fer un treball substitutori en el cas de no haver assistit a alguns dels seminaris. En aquest cas l’alumne s’ha de posar en contacte amb el professor per a determinar la recuperació de els activitats a les quals no hagi assistit.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia de referència:

Programació de l'assignatura

L’assignatura es compon de 16 temes impartits en classe magistral i 16 seminaris en els que es tractaran teories i debats significatius durant la segona meitat del segle XX.

També es faran un treball sobre material documental audiovisual (en grup) i un treball d’investigació (en grup). En l’espai web s’hi penjaran els enunciats.

La programació que s’adjunta és orientativa ja que les festes entre-setmana destorben molt la dinàmica dels grups.

En l’espai web de l’assignatura s’anirà actualitzant el calendari.

Lliuraments i proves

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A