EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny Editorial

La docència del disseny editorial, tradicionalment print, evoluciona cap al disseny d’informació multiplataforma o 360º. El lector rep informació del mateix emissor a través de diversos canals. Aquesta nova manera de consumir informació modifica la perspectiva del procés de disseny.

Els avenços tècnics acceleren la capacitat productiva, els timings de producció, els canvis de tendència,... amb les seves conceqüències positives i negatives.

Quant més influent sigui la tecnologia en el procés de disseny, més important serà el factor humà que treballa amb aquesta tecnologia.

Codi

200684

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

És necessari haver cursat a segon curs 'Informàtica aplicada al text i imatge' i per tant tenir una base de treball en InD, Ps i Ai.

És recomanable haver cursar a tercer curs ‘Maquetació Editorial’ No són necessaris coneixements de programació o codi CSS i HTML.

Continguts de l’assignatura

L'assignatura tindrà un caràcter dual on s'alternaran sessions teòriques amb sessions taller.

El temari es composa de classes on analitzarem les noves variables i l'impacte que tenen en la jerarquia de la informació, i altres on es tractarà la producció informàtica i el desenvolupament d'un projecte autònom.

Bloc I - ebook

En el primer bloc tractarà el llibre digital en les seves diverses tipologies. Llibre lectura (narratíva, científic i referencial), llibre objecte (peça de comunicació). Producció de llibre - Print vs Ebook

Ebook millorats per a iPad

Distribució i venda de l’Ebook

Bloc II - Dps

Metodologia docent i activitats formatives

Es seguirà el següent esquema:

  1. Contextualització de l'entorn de treball. Documentació i anàlisi de les especificitats de l'entorn
    (case study)
  2. Explicació teòrica d'eines de producció. Exercicis pràctics per a l'assimilació de conceptes.
  3. Projecte autònom amb sessions de control tutoritzades.
    Les classes magistrals, les classes taller i les sessions de seguiment es realitzaran a l'aula d'informàtica de portàtils.

Avaluació

L’avaluació es realitzarà de manera continuada i es valorarà l’evolució de l’estudiant en base als exercicis entregats al llarg del curs.

Es lliuraran dos projectes que faran mitjana en base als següents percentatges:

1. Projecte Dps (Digital Publishing)

2. Projecte ePub


Per tenir dret a la nota final caldrà haver realitzat totes les entregues parcials i els exercicis que es plategen durant el curs. De la mateixa manera, el dret a la reavaluació que subjecte al compliment els següents requisits:

L’assistència a classe i la puntualitat són importats per al bon funcionament de la dinàmica lectiva i seran presos en consideració a l’hora de l’avaluació final.

Bibliografia i enllaços web

Aplicacions

Extensions

Manual

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A