EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny de Mobiliari

Disseny de mobiliari és una optativa de quart curs que pertany al conjunt de matèries de Processos del disseny. Forma part de la Menció de Disseny de producte industrial.

A través de l’assignatura es vol donar una visió global de com és el context del disseny de mobiliari avui en dia: Quines són les característiques pròpies com a sector, a quines necessitats especifiques ha de respondre i alhora veure un marc general de com actuen dissenyadors i empreses en l’actualitat.

Els objectius són assimilar el procés d’anàlisi i interpretació d’aquest entorn concret, adquirir visió crítica sobre les necessitats que el disseny ha de solucionar i el valor que ha d’aportar i aprendre a resoldre formalment i constructivament elements de mobiliari.

L’alumne ha d’acabar tenint una visió àmplia del sector del mobiliari, ser capaç de detectar les necessitats concretes dels diferents tipus d’encàrrec i formalitzar i preparar per la producció els elements de mobiliari.

Codi

200683

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

Prerequisits

Per seguir correctament l’assignatura es necessita dominar la representació d’objectes tridimensionals mitjançant programes informàtics de dibuix tècnic com poden ser l’Autocad o per renderitzats opcionalment programes com Solidworks i altres.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura tracta com a eix principal l'espai gastronòmic i els seus elements de mobiliari. Serà clau la relació que estableix el producte dissenyat amb l'espai on es utilitzarà i on ha de conviure amb molts condicionants funcionals i estètics. Per portar l'alumne a la realitat professional de projectes de mobiliari per restaurants, hotels, bars i espais d'oci comptem amb la col·laboració de Isabel López Vilalta, gran professional àmpliament reconeguda pels seus projectes d'espais gastronòmics.

A més d'oferir una conferencia magistral sobre la seva trajectòria en aquest camp, ella actuarà en aquesta assignatura com "client", donant un precís programa (briefing) quin tipus de mobiliari s'ha de projectar, desenvolupar y presentar per part de l’alumne. Ella intervindrà també com jurat i expert alhora de presentar els projectes finals.

En el segon tram de l'assignatura s’ha de dissenyar una llibreria d'espai domèstic per una empresa de mobiliari "low-cost". Será important de tenir en compte els costos de material, producció, desmontabilitat, embalatge i transport.

Aquesta assignatura ofereix les següents clases lectives:

Paral·lelament, les classes aniran acompanyades amb l'anàlisi d’un moble en concret, el seu estudi estructural i la seva representació per part de l'alumne, mitjançant mesuraments i dibuix en classe.

Metodologia docent i activitats formatives

Aquesta assignatura combina las classes lectives teòriques amb les tutories i avaluacions en cada etapa dels dos projectes de mobiliari anteriorment mencionades. També es realitzaran exercicis pràctics a curt termini per aprendre de sistemes constructius i materials de peces de mobiliari existents. Així l’alumne rebrà la informació adequada per portar a terme un projecte de disseny de mobiliari.

Avaluació

La nota final es compondrà dels dos projectes de disseny de moble (anteriorment mencionats) que comptarà un 80%, el restant 20% és per a exercicis i participació en classe. Si l’alumne falta més de 5 cops en classe sense comprovant se li rebaixa la nota final.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A