EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d’espais escènics i expositius

Breu descripció

Existeix un debat en relació a quins son els límits de l’escenografia, l’origen, seguit per una llarga tradició és clarament teatral, en l’actualitat però la diversitat de camps on s’aplica aquesta disciplina és molt extensa.

L’assignatura s'enfoca cap a aquest caràcter polièdric del dissenyador per a què pugui donar resposta a la multiplicitat d’inputs en el sector del disseny d'espais escenogràfics.

Escenografia son tots els elements visuals que conformen una escenificació, bé siguin en relació a l’espai, a la il·luminació o a la caracterització del personatge; ja sigui l’escenificació destinada a representacions en viu, cinematogràfica, expositiva o destinada a esdeveniments.

Les noves tecnologies han anat penetrant dins el mon de l'escenografia, i llenguatges com el vídeo, la il·luminació computeritzada o la robòtica s'han convertit en ingredients habituals del disseny d'espais escènics, instal·lacions, aparadors comercials...

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès i francès.

Codi

105723

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Es recomana entendre l’assignatura desde l’experiència, buscant noves dinàmiques de projectació per tal de poder dissenyar desde l'imprevist. S’aconsegueix fàcilment amb una actitud oberta a les classes on cal projectar desde el joc.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura, basada en el seu caràcter polièdric, pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, en quant a metodologia i coneixements en la projecció.

En aquest cas, es potencia el treball de projectes de caràcter escènic principalment en l’àmbit del teatre i la museografia.

Es treballaran 3 projectes. L’objectiu és diversificar al màxim, tant la temàtica, com el context, com el procés de treball, als diferents exercicis.

Temes transversals

Programa

Projecte 1: Disseny d’una escenografia.

Projecte 2: Disseny d’una exposició.

Projecte 3: Direcció d’art. Col·laboració amb un professional de l’àmbit cinematogràfic.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

El treball en equip és una constant a l’assignatura, a més de realitzar alguns projectes amb grup, el debat entorn a l’evolució dels projectes és obert i compartit.

A banda de desenvolupar els projectes i exercicis, tant a dins com fora de l’aula, aquests es presentaran públicament.

Hi haurà referències i aportacions de projectes professionals externs vinculats amb la matèria de treball i es faran visites relacionades. Així mateix, la teòrica es realitzarà a partir del vincles amb els projectes que es treballaran durant el curs.

Activitats formatives

Classes Teòriques

ECTS: 5%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Classes magistrals i debat en gran grup

Competències: CE2, CE10, CE8, CE11, CE21


Informació i documentació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Treball de recerca de fonts, recollida d’informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

Competències: CE8, CE10, CE11, CT3


Taller de tecnologia

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

Competències: CE7, CE8, CT13


Taller de representació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions.

Competències: CE5


Elaboració de projectes

ECTS: 45%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Formulació de programes de disseny a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte. Treball autònom amb assistència als problemes que es plantegen en el desenvolupament del projecte, tant de tipus conceptual com tècnic. Correccions individualitzades

Competències: CE2, CE8, CE10, CE11, CE21, CT9, CT6, CT10, CT13, CT14, CT15, CT19


Tutories

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Competències: CE2, CE8, CE11, CE10, CE17, CE21, CT6


Avaluació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Competències: CE2, CE8, CE11, CE10, CE17, CE21, CT6

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classes teòriques. Classes magistrals i debat en gran grup

Hores: 6h

Resultats d'aprenentatge: CE2.2, CE8.2, CE10.5, CE11.1, CE21.1, CE21.2


Taller de tecnologia. Assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives

Hores: 6h

Resultats d'aprenentatge: CE7.3, CE8.2


Taller de representació. Assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions

Hores: 6h

Resultats d'aprenentatge: CE5.2


Avaluació. Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Hores: 6h

Resultats d'aprenentatge: CE2.2, CE8.2, CE10.5, CE11.1, CE17.2, CE21.1, CE21.2

ACTIVITATS SUPERVISADES

Tutories. Tutories de seguiment i correcció del projecte

Hores: 30h

Resultats d'aprenentatge: CE2.2, CE8.2, CE10.5, CE21.1, CE21.2

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Informació i documentació. Treball de recerca de fonts, recollida d’informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

Hores: -

Resultats d'aprenentatge: CE8.2, CE10.5, CE11.1


Elaboració de projectes. Formulació de programes de disseny a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte. Treball autònom amb assistència als problemes que es plantegen en el desenvolupament del projecte, tant de tipus conceptual com tècnic. Correccions individualitzades.

Hores: -

Resultats d'aprenentatge: CE2.2, CE8.8, CE10.5, CE11.1, CE21.1, CE21.2

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Bibliografia i enllaços web

LLIBRES DE CONSULTA

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

  • CE21.2 Treballar en equips interdisciplinaris dins de les diferents especialitats del disseny distribuint funcions a partir de les habilitats i interessos dels seus components.
  • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

    E I N A