EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d'Equipament Domèstic

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs dins del marc de la matèria de Processos del disseny i que forma part de les assignatures que configuren la menció de Disseny de producte industrial.

El principal objectiu de l'assignatura és aplicar la metodologia i els processos de disseny enfocats a l'equipament domèstic, sota el punt vista de l'empresa, el sector d'activitat i les necessitats de l'usuari.

L'assignatura pretén aportar un coneixement bàsic sobre els sectors dins de l'equipament domèstic, els factors clau d'apalancament d'aquests, els requeriments i característiques particulars de cada sector i les eines per analitzar, comprendre i aportar solucions a les necessitats dels usuaris.

Codi

200682

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Es recomana tenir nocions de modelat 3D

Continguts de l’assignatura

INTRODUCCIÓ

MODULS TEMÀTICS

El contingut de l'assignatura es plantejarà al voltant de 6 mòduls temàtics:

 1. CUINA, MENJAR I NETEJA.
  Petit i gran electrodomèstic, tableware, accessoris, bateries…

 2. OCI.
  Electrònica de consum

 3. BANY, CONDÍCIA i WELLNESS.
  Sanitaris, aixeteria, accessoris, dispensors…

 4. IL·LUMINACIÓ I DOMÒTICA.

 5. CANVIS DEMOGRÀFICS.
  Noves tipologies de família, nedons, sèniors. Adaptabilitat

 6. NOUS HÀBITS DE CONSUM.
  Noves oportunitats de producte

Metodologia docent i activitats formatives

S'estudiaran els diferents sectors a través de seminaris i workshops d'anàlisis i mitjançant projectes dirigits que permetran aprofundir en productes emmarcats dins de les àrees concretes d'activitat relacionades amb l'equipament domèstic.

Cada mòdul temàtic s'abordarà sota la següent estructura:

En paral·lel als diferents mòduls es desenvoluparan 3 projectes dirigits enquadrats en els sectors tractats en l'assignatura.

La durada de cadascun d'aquests projectes estarà entorn de les 5-6 setmanes. Els projectes es basaran en treball dirigit i tutoritzat durant les sessions generals i treball individual o en grup fora de l'aula.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà sobre la base de dos criteris fonamentals:

En el cas de treball per equips, la nota s'assignarà també individualment. El pes de la nota relativa als 3 projectes serà del 75%. L'assistència mínima per a l'avaluació de l'alumne serà del 75%

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A