EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d'Envasos, Embalatges i Etiquetes

La gran majoria de productes que hi ha al mercat venen en un envàs i, tot i que normalment tenen una vida molt curta, compleix amb una sèrie de funcions indispensables. Durant aquest curs farem una aproximació al packaging des d’una visió holística, pràctica i teòrica, per a comprendre els requisits necessaris per a dissenyar de manera òptima un bon envàs, embalatge i etiqueta.

L'assignatura de Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes és una optativa de quart curs inclosa en el conjunt d'assignatures que configuren la menció de Disseny de producte industrial.

Els seus objectius formatius són:

Codi

200681

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Suport a la docència
  • Àlex Jiménez
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

Haver cursat l’itinerari de disseny de producte.

Continguts de l’assignatura

Introducció al packaging

Packaging estructural

Comunicació i aspectes perceptius.

Materials i processos de producció.

Sostenibilitat aplicada al packaging

Legislació

Innovació en packaging

Projectes

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura s’imparteix mitjançant una diversitat de procediments metodològics:

Avaluació

S’aplica un sistema d’avaluació continuada, tenint en compte cadascuna de les activitats formatives dutes a terme, la participació activa en les diferents activitats programades i el progrés de l'alumne. Es valora:

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A