EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Direcció d'Art

La funció del director d'art és la de coordinar, supervisar i dirigir a totes les persones implicades en un projecte sota una visió global; el seu objectiu es crear un projecte coherent, potent i que respongui al brífing inicial en tots els seus àmbits, assegurant-se de que el treball de tot professional implicat ( fotògrafs, il·lustrador, tipoógraf etc.) segueixi la línia estipulada.

La assignatura abordara totes les funcions de un Director d'Art: des de la conceptualització i la visualització del projecte, fins a la presentació d'una proposta formal del mateix.

Objectius formatius

Codi

200678

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
  • Carlos Bermúdez
  • Guillem Casasús
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Si be no hi han uns coneixements específics previs necessaris per l'assignatura, tots els recursos i coneixements referents al llenguatge visual adquirits fins el moment es faran imprescindibles per dur-la a terme, i quant més desenvolupats estiguin aquests coneixements millor.

Continguts de l’assignatura

Continguts teòrics

Continguts pràctics

Metodologia docent i activitats formatives

L'assignatura s'imparteix mitjançant una diversitat de procediments metodològics:

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera continuada i es valorarà l'evolució de l'estudiant en base als exercicis entregats al llarg del curs. L'assistència a classe és obligatòria per a ésser avaluat. (80% de les classes)

Es lliuraran quatre projectes que faran mitjana en base als següents percentatges: (90% de l’assignatura)

Avaluació desglossada:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A