EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Design Project Management

Aquesta assignatura guia als i les estudiants de disseny a través dels conceptes i les eines fonamentals de la gestió de projectes. Bàsicament consisteix a gestionar els tres eixos crítics d'un projecte: abast, temps i cost. També treballarem sobre el paper i les motivacions dels diferents grups d'interès (principalment l'equip, els clients, i els usuaris i proveïdors). I finalment, es revisaran els motius de fracàs d'un projecte i les possibilitats de controlar-ho a través de la gestió dels riscos.

Objectius formatius

Determinar l’abast dels projectes

Utilitzar eines de planificació

Comprendre les implicacions, els reptes i les oportunitats que ofereixen els grups d'interès del projecte

Comprendre com identificar i gestionar el cost del projecte

Compondre i dirigir l’equip més efectiu per a cada projecte

Millorar les habilitats de comunicació

Identificar i utilitzar mètriques de rendiment clau per al seguiment del projecte

Identificar els riscos del projecte i elaborar un pla de contingència


Aquesta assignatura s’imparteix en: Anglès

Les tutories es podran realitzar en: Castellà, Català i Anglès

Codi

105740

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Anglès

Continguts de l’assignatura

Capítol 1: Introducció a la gestió de projectes • Què és un projecte?

Capítol 2: Planificació: mètodes de camí crític

Capítol 3: Metodologies àgils

Capítol 4: Clients i grups d'interès

Capítol 5: Gestió del talent i de l’equip

Capítol 6: Gestió de la qualitat. Polítiques de contractació.

Capítol 7: Drets de propietat industrial i intel·lectual

Capítol 8: El paper de comunicació en un projecte

Capítol 9: El preu del projecte

Capítol 10: Tipus de costos en projectes

Capítol 11: Monitorització del projecte. Gestió del valor meritat

Capítol 12: Gestió dels riscos del projecte.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

La metodologia del curs combina de manera equilibrada els continguts teòrics amb el desenvolupament d'estudis de cas i exercicis a classe que permeten posar en pràctica els conceptes adquirits i les diferents eines de gestió de projectes.

Activitats formatives

Classes Teòriques

ECTS: 20%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Classes magistrals i debat en gran grup.

Competències: C11, C13, C15

Seminaris de discussió de casos

ECTS: 20%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Presentació de casos, discussió crítica col·lectiva

Competències: C11, C13, C15, CT6, CT1, CT3

Lectura de textos per la preparació dels casos

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Treball autònom de lectura i preparació dels casos

Competències: C11, C13, C15, CT11, CT3

Estudi

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Treball autònom de realització d'esquemes i resums

Competències: C11, C13

Recerca de documentació

ECTS: 5%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Ús de les bases de dades bibliogràfiques, consulta de fons documentals. Competències: C15, CT1, CT11

Elaboració i redacció de treballs en equip

ECTS: 20%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Redacció d'un treball on es planifica la gestió de un projecte

Competències: CT1, C13, CT11

Avaluació

ECTS: 5%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Proves escrites i presentacions orals

Competències: CT1, C13

Avaluació

Sistema d’avaluació

La nota final del curs consistirà en la mitjana ponderada de quatre notes: participació, dos examens parcials i un treball en grup. Cada una de les quatre evidències d’avaluació es qualificarà amb l’escala de 0 a 10, 10 sent la nota més alta.

NOTA FINAL = 20% (participació) + 30% (examen parcial 1) + 30% (examen parcial 2) + 20% (treball en equip)

1. Participació. Els estudiants han d'assistir, ser puntuals a les classes, i completar totes les tasques individuals i de grup durant el semestre. Les activitats de participació són presencials, per tant les activitats específiques es qualificaran amb un 0 si no és atesa. La participació no es podrà recuperar.

2. Examen intermedi. L’examen parcial cobrirà el material de la classe fet fins al moment.

3. Examen final. L’examen final cobrirà el material de la classe tractada des de l’examen parcial fins al final.

4. Treball en equip.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Es considerarà NA (No Avaluable) l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver-ne justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb la professora, en el moment de la reincorporació, per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit. La revisió ordinària de les qualificacions es realitzarà la setmana següent al lliurament de les correccions, en l'horari que la professora comunicarà.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

La revisió ordinària de les qualificacions es realitzarà la setmana següent al lliurament de les correccions, en l'horari que la professora comunicarà.

Procés de reavaluació

Per participar en la reavaluació l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per participar en el procés de recuperació cal haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l'assignatura de 3,5.

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Lliuraments. La data límit per lliurar un exercici pràctic serà justament una setmana després de la data de lliurament establerta i, en aquest cas, s'aplicarà una penalització d'un 50% sobre la nota obtinguda en l'avaluació del mateix. Els exercicis lliurats posteriorment a la data límit es qualificaran amb una nota de 0 punts.

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia

Anderson, D. J., & Carmichael, A. (2016). Essential Kanban condensed(First). Seattle, Washington: Lean Kanban University Press. Retrieved from leankanban.com/guide

Echeverría Jadraque, D. autor. (2018). Manual para project managers : cómo gestionar proyectos con éxito / Daniel Echeverría Jadraque, Carlos José Conejo Sánchez. Madrid : Wolters Kluwer,. Retrieved from https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034387?lang=cat

Kerzner, H. (2017). Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Hoboken, New Jersey : Wiley,. Retrieved from https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2033998__Sprojectmanagement__Orightresult__U__X7?lang=spi

Project Management Institute. (2017). Project Management Body of Knowledge: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.

Sutherland, J. V., & Gordo del Rey, V. (2018). Scrum : el revolucionario método para trabajar el doble en la mitad de tiempo. Barcelona : Ariel.

Recursos

www.pmi.org

www.hbr.org

https://sloanreview.mit.edu

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE11. Demostrar comprendre el funcionament de l’entorn econòmic, empresarial i institucional en el qual es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i les activitats de disseny.

RESULTATS D’APRENENTATGE

CE11.2. Analitzar les condicions i sistemes de funcionament habituals per a la contractació externa de serveis de disseny.

CE13. Planificar, organitzar, gestionar i administrar el desenvolupament de projectes de disseny, tant en el marc del treball professional autònom com en les organitzacions empresarials o institucionals.

RESULTATS D'APRENENTATGE

CE13.1. Planificar i organitzar un projecte de disseny establint objectius, cronograma de fases i entregues i definint els agents participants o col·laboradors en el procés.

CE15. Demostrar que es disposa de coneixements sobre el marc legal en el qual es desenvolupen les activitats de disseny: models de contractació, registre de patents, marques, drets d’autor, etc.

RESULTATS D'APRENENTATGE

CE15.1. Discernir tipologies de contractació dels serveis de disseny, descriure les seves característiques i identificar en quins sectors són més freqüents cada tipologia.

CE15.2. Analitzar el marc legal dels drets d’autoria que assisteixen al dissenyador i la protecció dels dissenys.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1. Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa i en altres llengües com ara l’anglès que permeti treballar en un context internacional.

CT6. Capacitat per treballar en equip i aptituds per al diàleg amb els diferents agents i disciplines que poden intervenir en el desenvolupament d’un projecte de disseny.

CT7. Capacitat per a coordinar, dirigir i liderar grups de treball al voltant d’un projecte de disseny, o bé on el disseny ocupi un lloc rellevant.

CT11. Capacitat d’adaptació a l’entorn professional nacional i internacional i, en particular, als canvis tecnològics, socials i econòmics que es van produint.

E I N A