EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Comunicació visual

L’assignatura preten introduir l’estudiant de 1r curs en la Comunicació com a fenòmen general i en la Comunicació visual com a realitat específica en la disciplina del Disseny, propiciant adoptar una posició crítica respecte a la lectura, l’ús i la generació d’imatges.

Objectius formatius

Despertar l’interès per l’estudi de la imatge com a llenguatge i aproximar-s’hi de manera crítica.

Entendre el fenòmen de la comunicació en termes generals i de la comunicació visual en particular i conèixer-ne els principals conceptes, models i aproximacions teòriques.

Tenir una persepctiva general de l’evolució de l’ús de la imatge i el paper que ocupa en l’actualitat.

Ser capaç d’identificar tipologies d’imatges, analitzar-ne les característiques i valorar-ne l’ús en el seu context; així com plarmar-ho en un discurs escrit concret, coherent i crític.

Aplicar aquests coneixements en el context del disseny i en la dinàmica de projectes.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Castalà, castellà, anglès, francès.

Codi

105712

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Vivian Fernández
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

A. INTRODUCCIÓ A LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ VISUAL

B. ANÀLISI D’IMATGE

C. LA IMATGE EN EL DISSENY

Metodologia docent i activitats formatives

  1. Examen sobre els aspectes teòrics, continguts conceptuals i textos tractats. 40%
  2. Treball escrit d’anàlisi d’imatge i/o de suport gràfic. 30%
  3. Treball pràctic sobre creació d’imatge específica per l’entorn del disseny (cas real o semi-real).30%

Metodologia docent i Activitats formatives

Metodologia docent

Es reatlizaran principalment sessions explicatives (classes magistrals) que es complementaran amb activitats grupals o individuals orientades a un aprenentatge pràctic (dirigides i/o supervisades) amb l’objectiu d’assimilar millor els continguts tractats. Finalment es desenvoluparan treballs o exercicis a realitzar de forma autònoma a partir dels quals s’avaluarà l’assignatura.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

E I N A