Artista curador

Què és una exposició? Com es planteja un projecte expositiu? Qui és i què fa el curador? En aquesta assignatura ens llançarem a pensar l’activitat expositiva contemporània així com el paper de que hi te l’artista dissenyador.

L’assignatura es desenvoluparà al voltant de la realització d’un projecte expositiu, lectures de textos significatius i xerrades d’experts en curadoria i artistes. S’adoptarà el format seminari per tal d’afavorir el diàleg i la discussió entre els estudiants.

Objectius formatius

En aquesta assignatura l’estudiant aprendrà l’exposició contemporània com una unitat discursiva i aprendrà a plantejar i proposar projectes expositius. En el mateix sentit hi trobarà un espai per a la reflexió on pensar i repensar la figura del curador posant èmfasi en la idea de l’artista curador.

Recomanacions

Dirigida a tots els estudiants indistintament de la menció amb interessos per el fet expositiu. No hi ha cap requisit per cursar aquesta assignatura.

Idioma

Català. Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà o Anglès.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s’obtingui una qualificació mínima de 5,0.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podran ser objecte d’una nova avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Informació

Codi
105750
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
2
Professorat