EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Anàlisi i Crítica del Disseny de la Comunicació Visual

Aquesta assignatura de 4t curs té l’objectiu d’aprofundir en la capacitat crítica de l’alumne dedicat a la comunicació visual. Es proposa una reflexió sobre les tendències teòriques de disseny juntament amb els contextos històrics i actuals, per a desprès introduir tècniques escrites i aplicades relacionades amb l’anàlisi i crítica de la cultura visual. Planteja el disseny contemporani com un camp de coneixement heterogeni amb els seus propis paràmetres, tot i entendre que la cultura crítica es comuna molts camps creatius i té característiques compartides.

L’assignatura planteja un diàleg entre aspectes més conceptuals, per una banda, i els coneixements i tècniques d’utilitat pràctica per l’anàlisi i crítica del disseny gràfic. Tanmateix, l’assignatura cerca la concreció dels coneixements específics del disseny gràfic i la comunicació visual. Si les produccions de disseny no apareixen de manera aïllada, un dels objectius d’aquesta assignatura es d’aprofundir en els coneixements i tècniques que permetrien emmarcar l’anàlisi i crítica d’obres i projectes dins de contextos culturals i socials més amplis, i desenvolupar una capacitat crítica d’aquests.

L’assignatura es desenvolupa a través de 2 blocs o mòduls principals:

El primer es dedica a enfocar alguns corrents teòrics contemporanis del disseny per tal d’assegurar una base conceptual per l’anàlisi crítica. El segon bloc introdueix teories i tècniques relacionades amb la crítica del disseny, on l’escriptura té un paper central. Per tal d’emmarcar l’actualitat teòrica del disseny, el primer bloc es dedica a alguns corrents actuals, com són el pensament del disseny, la creativitat i la innovació, i les idees comunicatives relacionades amb l’emotivitat, la retòrica i la cognició.

El segon bloc de l’assignatura s’orienta cap a la crítica de disseny, que es solapa amb altres corrents crítics (crítica de l’art, crítica de dels mitjans de comunicació), i es desenvolupa en diàleg amb el context social i cultural de cada moment. Entès això, la crítica de disseny—i específicament la crítica del disseny gràfic i la comunicació visual—té paràmetres propis i un marc discursiu específic que constitueixen característiques fonamentals de la seva identitat com a disciplina cultural.

Per aquest bloc, que ocupa el gruix de l’assignatura, es treballen els gèneres i modalitats literaris relacionats amb la crítica. Es presta atenció especial a la riquesa de recursos literaris disponibles a la pràctica crítica, inclosos els variants de ficció. Com a complement, s’introdueixen els temes del disseny activista – l’activisme gràfic, per exemple – i el disseny crític o especulatiu, de la pràctica crítica a través del projecte, en relació amb la comunicació visual.

En aquesta línea, l’assignatura entén que la crítica es pot executar per vies diverses. Mentre el llegat històric de la crítica ha emfatitzat l’escriptura que parla del disseny, visions més recents han donat un paper nou a la crítica a través del disseny activista i el disseny crític. Aquí corrents com l’activisme gràfic tenen un interès específic.

En resumen, l’assignatura es dedica a l’aplicació del marc analític i crític a través de l’escriptura, recolzat per l’expressió oral. Es valora el domini dels continguts i els gèneres de l’escriptura i la seva aplicació tant pel cas de les produccions del disseny com pel que fa a projectes propis (elaboració de programes, presentacions de projectes, redacció de memòries, etc). Com a complement a l’escriptura, l’assignatura reconeix a altres formats crítics basats en el els mateixos projectes de disseny.

Codi

200672

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
  • Capacitat d’observació i descripció visual
  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Inquietuds culturals
  • Coneixement dels antecedents de la Història Universal
  • Habilitat per gestionar la informació
  • Habilitat de comunicació oral, escrita i gràfica
  • Capacitat de relació entre períodes i cultures anteriors a la Postmodernitat

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Teoria del disseny

Bloc II: Crítica del disseny

Metodologia docent i activitats formatives

El calendari del temari, els continguts, les lectures i els treballs, amb els terminis inclosos, es seguiran a través del campus virtual (Moodle) de l’assignatura, que serà tanmateix el canal habitual de comunicació entre professor i alumnes fora de hores lectives.

Activitats Dirigides

Activitats Supervisades

Activitats Autònomes

Avaluació

###Condicions d’avaluació per a les assignatures de Cultura del disseny

###Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

El calendari del temari, els continguts, les lectures i els treballs, amb els terminis inclosos, es seguiran a través del campus virtual (Moodle) de l’assignatura.

###Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

CE19 Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències tranversals

E I N A