EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Anàlisi i Crítica del Disseny d'Espais

El disseny contemporani és un camp de coneixement heterogeni amb els seus propis paràmetres d’anàlisi, avaluació, debat i crítica. Aquest marc d’acció i pensament requereix una visió del disseny on el projecte s’entén com a pràctica de recerca permanent, on els debats teòrics més actuals tenen un paper fonamental.

L’assignatura té un desplegament doble: d’una banda, un mòdul comú de caire global, on els continguts teòrics i conceptuals es combinen amb coneixements i tècniques aplicades d’utilitat més transversal en l’exercici de l’anàlisi i la crítica; de l’altra, l’assignatura cerca la concreció dels coneixements específics de la línia pedagògica i professional representada pel disseny d'espais.

Si les produccions de disseny no apareixen de manera aïllada, un dels objectius principals d’aquesta assignatura consisteix en l’aprofundiment dels coneixements i tècniques que permetrien emmarcar l’anàlisi i crítica d’obres dins de contextos i discursos culturals i socials més amplis, així com el desenvolupament d’una capacitat crítica d’aquests.

Objectius formatius

L’assignatura s’orienta cap al coneixement de mètodes i tècniques d’anàlisi que permetin interpretar i valorar les característiques de les obres i/o tendències, el context de la seva aparició i el seu impacte social, econòmic i cultural L’aprofundiment en les tècniques analítiques, sovint amb un rigor formal, permet concebre l’acte de analitzar més enllà de postulats casuals o intuïtius.

Per la seva banda, la crítica de disseny, que coincideix en certs aspectes amb altres camps crítics (de l’art, de l’arquitectura, de la comunicació), es desenvolupa en diàleg amb el context social i cultural de cada moment. Entès això, la crítica de disseny —i aquí la crítica del disseny d’espais— té paràmetres propis i un marc discursiu específic que constitueixen característiques fonamentals de la seva identitat com a camp cultural.

Per poder aprofundir en el panorama de la crítica del disseny, cal entendre els corrents teòrics actuals i històrics que l’alimenten, així com els debats conceptuals, ideològiques i ètiques al seu voltant. La crítica de disseny es desenvolupa entre qüestions de valors.

Per últim, l’assignatura es dedica específicament a l’aplicació d’aquest marc analític i crític a través de l’escriptura. Es valora el domini dels continguts i els gèneres d’escriptura més característics de l’anàlisi i la crítica i la seva aplicació tant en el cas d’obres de disseny com pel que fa a projectes propis (elaboració de programes, presentacions de projectes, redacció de memòries, etc). Complementari a l’escriptura, l’assignatura reconeix altres formats crítics no-textuals, entenent que el propi projecte de disseny pot manifestar-se com a valor incisiu i per tant crític.

Codi

200671

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
  • Capacitat d’observació i descripció visual
  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Inquietuds culturals
  • Coneixement dels antecedents de la Història Universal
  • Habilitat per gestionar la informació
  • Habilitat de comunicació oral, escrita i gràfica
  • Capacitat de relació entre períodes i cultures anteriors a la Postmodernitat
  • Es recomana matricular-se d’aquesta assignatura juntament amb TFG d’Espais.

Continguts de l’assignatura

1.- Introducció. Anàlisi versus Crítica.

2.- Tipologies analítiques de la cultura de disseny en l’estudi de l’espai

3. L’argumentació analítica discursiva en l’expressió oral i escrita.

4. El model crític filosòfic

5. La importància del context en el desenvolupament de l’exercici crític.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Dirigides

Supervisades

Autònomes

Avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

No hi haurà revisió

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Cal tenir aprovats tant l’assistència i participació, com els exercicis fets a classe, les pràctiques i l’examen per aprovar l’assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A