EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Anàlisi i Crítica del Disseny d'Espais

El disseny contemporani és un camp de coneixement heterogeni amb els seus propis paràmetres d’anàlisi, avaluació, debat i crítica. Aquest marc d’acció i pensament requereix una visió del disseny on el projecte s’entén com a pràctica de recerca permanent, on els debats teòrics més actuals tenen un paper fonamental.

L’assignatura combina continguts teòrics i conceptuals amb coneixements i tècniques aplicades d’utilitat més transversal en l’exercici de l’anàlisi i la crítica. Cerca la concreció dels coneixements específics de la línia pedagògica i professional representada pel disseny d'espais.

Si les produccions de disseny no apareixen de manera aïllada, un dels objectius principals d’aquesta assignatura consisteix en l’aprofundiment dels coneixements i tècniques que permetrien emmarcar l’anàlisi i crítica d’obres dins de contextos i discursos culturals i socials més amplis, així com el desenvolupament d’una capacitat crítica d’aquests.

L’assignatura s’orienta cap al coneixement de mètodes i tècniques d’anàlisi que permetin interpretar, valorar i jutjar les característiques de les obres i/o tendències, el context de la seva aparició i el seu impacte social, econòmic i cultural. L’aprofundiment en les tècniques analítiques, sovint amb un rigor formal, permet concebre l’acte d’analitzar més enllà de postulats casuals o intuïtius.

Per la seva banda, la crítica de disseny, que coincideix en certs aspectes amb altres camps crítics (de l’art, de l’arquitectura, de la comunicació), es desenvolupa en diàleg amb el context social i cultural de cada moment. Entès això, la crítica de disseny —i aquí la crítica del disseny d’espais— té paràmetres propis i un marc discursiu específic que constitueixen característiques fonamentals de la seva identitat com a camp cultural. Per poder aprofundir en el panorama de la crítica del disseny, cal entendre els corrents teòrics actuals i històrics que l’alimenten, així com els debats conceptuals, ideològics i ètics al seu voltant. La crítica de disseny es desenvolupa entre qüestions de valors.

Per últim, l’assignatura es dedica específicament a l’aplicació d’aquest marc analític i crític a través de l’escriptura. Es valora el domini dels continguts i els gèneres d’escriptura més característics de l’anàlisi i la crítica i la seva aplicació tant en el cas d’obres de disseny com pel que fa a projectes propis (elaboració de programes, presentacions de projectes, redacció de memòries, etc). Complementari a l’escriptura, l’assignatura reconeix altres formats crítics no-textuals, entenent que el propi projecte de disseny pot manifestar-se com a valor incisiu i per tant crític.

Es detecten quatre objectius fonamentals:

Codi

200671

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
  • Capacitat d’observació i descripció visual
  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Capacitat de crítica i posicionament crític
  • Inquietuds culturals
  • Coneixement dels antecedents de la Història Universal
  • Habilitat per gestionar la informació
  • Habilitat de comunicació oral i escrita
  • Capacitat de relació entre períodes i cultures anteriors a la Postmodernitat

Continguts de l’assignatura

1.- Introducció. Anàlisi versus Crítica.

2.- Tipologies analítiques de la cultura del disseny en l’estudi de l’espai.

3. - L’argumentació analítica discursiva en l’expressió oral i escrita.

4.- La Teoria Crítica i el model crític filosòfic.

5.- La importància del context en el desenvolupament de l’exercici crític.

6.- Anàlisi de la producció crítica.

Metodologia docent i activitats formatives

###Activitats Dirigides

###Activitats Supervisades

###Activitats Autònomes

Avaluació

###Criteris d’avaluació L’avaluació és contínua i acumulativa, i està formada per treballs realitzat a classe i treballs realitzats de manera autònoma a casa.

Els criteris d’avaluació són els següents:
Assistència:

Presentació de treballs:

###Sistema d’avaluació

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

CE19 Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències tranversals

E I N A