EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Anàlisi i Crítica de Disseny d'Objectes

Aquesta assignatura optativa de quart curs i obligatòria requerida per la menció de Disseny de Producte es desplega en dos continguts complementaris i paral·lels. Els primers són de caràcter general i estan destinats a mostrar com el disseny contemporani abasta un camp de coneixement ampli i heterogeni amb paràmetres d’anàlisi, avaluació, debat i crítica propis o compartits amb disciplines veïnes. Des d’aquesta perspectiva es dibuixa un marc d’acció i pensament en el que el projecte s’entén com a pràctica de recerca permanent interelacionada amb la crítica i debats teòrics actuals.

Per l’altra banda, l’assignatura cerca la concreció d’un marc analític i crític específic per la producció i recepció d’objectes, aprofundint en models teòrics i aplicats de mètodes i tècniques d’anàlisi que permetin interpretar i valorar les característiques internes de les obres o tendències, el context de la seva aparició i el seu impacte social, econòmic i cultural. Aquesta comprensió de les condicions culturals en la que es concep, produeix, consumeix i té existència social la cultura material contemporània y es fa ús dels coneixement i habilitats disciplinars dels dissenyadors de producte, ha de permetre aguditzant el pensament crític de l’estudiant.

La crítica de disseny d’objectes, a més de un territori de coincidències amb altres camps crítics (de l’art, de l’arquitectura, de la imatge i la comunicació), desenvolupa un marc discursiu específic. L’assignatura dedica també la seva atenció a l’aplicació d’aquesta capacitat analítica i crítica a la seva formulació escrita i oral. Es valora, per tant, la capacitat argumentaria, i el domini dels continguts i els gèneres d’escriptura més característics de l’anàlisi i la crítica i la seva aplicació tant en el cas d’obres de disseny com pel que fa a projectes propis (elaboració de programes, presentacions de projectes, redacció de memòries, etc). Complementari a l’escriptura, l’assignatura reconeix a altres formats analítics i crítics no estrictament textuals com ara la infografia, el documental, accions performatives, i el mateix projecte.

Codi

200673

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
  • Anna Pujadas
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

I DISSENY I EXPERIÈNCIA 1 - Presentació d’anàlisi i crítica: conceptes i funcions 2 - Dels projectes a l’Obra: l’episòdic i el narratiu 3 - Motivacions i interessos: l’individual i el social en disseny 4 - Objectius, capacitats i procediments: reptes y modus operandi 5 - El disseny com a paideia

II ANÀLISI D’OBJECTES 6 - Disposicions per a l’anàlisi: l’observació i descripció (l’ècfrasi com a coneixement) 7 - Anàlisis d’ús i anàlisi tècnica 8 - Anàlisis formals i anàlisi semiòtica 9 - Anàlisis contextuals: l’objecte resultat d’un entorn 10 - Problemes de la interpretació: espectador/obra i autor/relat

III CRÍTICA DE DISSENY 11 - Què és crítica? Elements de la crítica: anàlisi/interpretació i judici/valoració 12 - Funcions mediadores de la crítica en la creació/producció 13 - Funcions mediadores de la crítica en la recepció/educació 14 - Tipus de crítica, suports de la crítica i usos socials de la crítica

IV CRÍTICA CULTURAL I CRÍTICA DE DISSENY 15 - Pensar/actuar en la cultura: l’obra com a crítica 16 - Disseny, tecnoesfera i socioambient 17 - Disseny i identitat: globalitats i localitats

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Els exercicis que no es lliurin en les dates preestablertes, es podran entregar l’últim dia del curs, però s’avaluaran sobre 8 (i no sobre 10).

Treballs a lliurar:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

El calendari del temari, els continguts, les lectures i els treballs, amb els terminis inclosos, es seguiran a través del campus virtual (Moodle) de l’assignatura.

####ACTIVITATS D’APRENENTATGE

I DISSENY I EXPERIÈNCIA

II ANÀLISI D’OBJECTES

III CRÍTICA DE DISSENY

IV CRÍTICA CULTURAL I CRÍTICA DE DISSENY

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

CE19 Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències tranversals

E I N A