EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Anàlisi i Crítica de Disseny d'Objectes

Acostament a un marc discursiu específic del disseny d’objectes o disseny de producte industrial, més enllà d'un territori de coincidències amb altres camps crítics (de l’art, de l’arquitectura, de la imatge i la comunicació).


Aquesta assignatura s’imparteix en: Oralment català. Lectures en català, castellà i anglès

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, francès, anglès

Objectius formatius

L'estudiant ampliarà i amplificarà la seva capacitat analítica i crítica, la capacitat argumentaria, i el domini dels continguts més característics de l'anàlisi i la crítica del disseny d'objectes i la seva aplicació tant en el cas d'obres de disseny com pel que fa a projectes propis.

Codi

200673

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
  • Anna Pujadas
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

Bloc 1

Crítica del Disseny

Desvetllar les claus del disseny d’objectes i indagar de manera crítica en el pensament

i les corrents teòriques que afecten les estratègies del disseny d’objectes actualment per obtenir així les eines per pensar els objectes i els processos projectuals.

Bloc 2

El Disseny Crític

El dissenyador qüestiona les construccions del món a través del que produeix i de com ho fa.

El disseny és una actitud cap a com es desenvolupa un producte fent una crítica, ja sigui als processos industrials que es fan servir per desenvolupar un producte, la forma en què es resolen els requeriments, l'experiència que es genera o els efectes dels dissenys en la nostra societat.

Bloc 3

El Projecte de Disseny com a Crítica

Fer projecte significa "intervenir en el món". El disseny no dubta a donar una interpretació del món, també actua de manera concreta, fent realitat els objectes i dispositius que constitueixen el nostre entorn.

Metodologia docent i Activitats formatives

Metodologia docent

Exposicions generals per part del professor

Material i documentació de suport: bibliografia, documentació visual

Participació en la dinàmica pràctic-teòrica de les classes: debats, resolució d’exercicis pràctics i presentacions.

Visites fora de l’espai i el temps de l’aula

Treball autònom per a resoldre exercicis i treball final de síntesis

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats Dirigides

• Classes magistrals

• Anàlisi i crítica d’objectes de disseny

• Realització de debats sobre temes específics

Hores: 45

Resultats d'aprenentatge: Obtenció dels continguts bàsics de l'assignatura

CE16.1, CE18.1, CE18.2, CE21.3, CT1, CT2, CT3, CT6, CT15, CT17, CT19

Valor assignat a l’avaluació: 35%

Activitats supervisades

• Presentacions i exercicis pràctics

Hores: 45

Resultats d'aprenentatge: tècniques de l'anàlisi i la crítica del disseny d'objectes

CE16.1, CE11.6, CE.11.7, CE12.1, CE12.2, CE21.3, CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT15, CT19, CT17

Valor assignat a l’avaluació: 35%

Activitats Autònomes

• Treballs d'escriptura i recerca

Hores: 35

Resultats d'aprenentatge: Demostració de l'assoliment global dels continguts de la matèria.

CE16.1, CE11.6, CE.11.7, CE12.1, CE12.2, CE19.2, CE19.3, CT1, CT2, CT3, CT4, CT15, CT19, CT17

Valor assignat a l’avaluació: 30%

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà continuada basada en la participació en els debats, les pràctiques realitzades a l’aula, la realització de presentacions, anàlisis interpretatives i crítiques de disseny. També s’avaluarà la puntualitat en lliuraments, participació i actitud. La nota final serà el resultat de la mitja ponderada matemàtica de totes les proves d’avaluació.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Si s’acompleixen les condicions de la normativa específica d’aquesta assignatura, la revisió consistirà en una prova de síntesi en vistes a reavaluar i complementar els resultats obtinguts per l’estudiant.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els exercicis que no és lliurin en les dates preestablertes, és podran lliurar l'últim dia del curs, però s'avaluaran sobre 8 (i no sobre 10).

Només tindran dret a la revisió aquells estudiants que hagin assistit al 80% de les classes i que s’hagin presentat a les proves d’avaluació del curs.

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia

COSTALL, Alan. Dreier, Ole (Ed.): Doing Things with Things.The design and use of everyday objects. Ashgate. Hampshire, 2006.

D’ALLEVA, Anne. Methods and Theories of Art History. Lawrence King Publishing. London, 2005.

DEWEY, John. El arte como experiencia. Ed. Paidós, Barcelona, 2008

ERLHOFF, Michael. Marshall, Tim (Ed.): Design Dictionary, Perspectivas on Design

LATOUR, Bruno. "A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design”. Keynote lecture for the Networks of Design meeting of the Design History Society Falmouth, Cornwall, 3rd September 2008

PETROSKI, Henry: El éxito a través del fracaso. La paradoja del diseño. Fondo de Cultura Económica. Méjico, 2011.

SUDJIC, Deyan. El lenguaje de las cosas. Turner publicaciones. Madrid, 2008.

Recursos

Bloch, Maurice: “The Blob” http://aotcpress.com/articles/blob/

Design Observer: http://designobserver.com/

ico-D, International Council of Design

https://www.ico-d.org/

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

CE11 Demostrar comprendre el funcionament de l’entorn econòmic, empresarial i institucional en el qual es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i les activitats de disseny.

Resultats d’aprenentatge

CE11.6 Identificar els agents socials que participen de la cultura del disseny i definir les seves funcions i la seva interacció en el sistema del disseny.

CE11.7 Comparar les característiques de diferents cultures del disseny

Competència

CE12 Demostrar conèixer l’entorn institucional i associatiu del món professional del disseny i el paper que juguen les diferents entitats i agents socials.

Resultats d’aprenentatge

CE12.1 Distingir les característiques i funcions de les diferents institucions que configuren la cultura del disseny.

CE12.2 Distingir les diferents tradicions en la pedagogia de les arts aplicades i del disseny.

Competència

CE16 Demostrar entendre i interpretar de manera pertinent i raonada els textos d’història, teoria i crítica del disseny.

Resultats d’aprenentatge

CE16.1 Aplicar críticament els conceptes i mètodes d'història, teoria i crítica del disseny a nous objectes d'investigació.

Competència

CE18 Interpretar i valorar críticament productes finals i projectes de disseny tant propis com aliens.

Resultats d’aprenentatge

CE18.1 Valorar críticament els cànons i criteris d'avaluació establerts en la cultura del disseny.

CE18.2 Redactar un assaig acadèmic de crítica del disseny.

CE18.3 Plantejar una estratègia de divulgació i difusió de la cultura del disseny.

Competència

CE19 Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.

Resultats d’aprenentatge

CE19.2 Descriure les diferents tendències en la didàctica del projecte.

CE19.3 Plantejar un projecte de recerca en disseny.

Competència

CE21 Disposar de recursos i capacitats per a relacionar conceptes i llenguatges de diferents especialitats de disseny.

Resultats d’aprenentatge

CE21.3 Identificar els trets comuns i les especificitats de les disciplines del disseny en l’anàlisi crítica dels diferents estils històrics o tendències actuals.

Competències tranversals

CT1 Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa i en altres llengües com ara l’anglès que permeti treballar en un context internacional.

CT2 Elaborar informes professionals i treballs acadèmics.

CT3 Demostrar conèixer i utilitzar correctament les fonts documentals i la bibliografia necessària tant per a la projectació com per a l’anàlisi i crítica raonada del disseny.

CT4 Demostrar interès per l’estudi de llengües estrangeres tant per facilitar la comunicació com per accedir a contextos culturals diferents.

CT6 Capacitat per treballar en equip i aptituds per al diàleg amb els diferents agents i disciplines que poden intervenir en el desenvolupament d’un projecte de disseny.

CT15 Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic.

CT17 Demostrar que coneix els fenòmens innovadors i els nous llenguatges i propostes culturals.

CT19 Demostrar una disposició afectiva positiva envers els valors estètics i les qualitats formals de l’entorn material i visual.

E I N A