EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Queixes i suggeriments

Formulari de queixes i suggeriments

El formulari de queixes i suggeriments que trobareu a continuació té com a objectiu recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i, també, les manifestacions d'insatisfacció dels col·lectius i d’aquells particulars en relació amb els serveis prestats per EINA, Centre Universitari de Disseny i Art.

L’abast d’aquest formulari queda circumscrit als aspectes següents: instal·lacions i equipament, serveis, atenció a l’alumnat i activitat docents. Queden fora de l’abast d’aquest procés els recursos administratius que s’interposin contra les disposicions o resolucions administratives adoptats pels òrgans de govern d’EINA; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral contra EINA, que es regeixen per la seva legislació específica; i les sol·licituds de revisió d’exàmens i altres proves.

Instruccions de formalització de la sol·licitud

Canals alternatius de presentació de la sol·licitud

Compromís de qualitat

 

Dades de contacte

Feu-nos arribar la vostra queixa o suggeriment


*D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que se’ns facilitin a través de formulari s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la Fundació Privada, la finalitat del qual és garantir la gestió i resposta a la seva queixa i/o suggeriment.

En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona - Passeig de Santa Eulàlia, 25 (08017) Barcelona. Indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret concret que vol exercir.

E I N A